TYTO STRÁNKY BUDOU ZRUŠENY. NAVŠTIVTE NÁŠ NOVÝ WEB WWW.PSDOMOV.CZ

Prosinec 2012

Tůň pro obojživelníky ve staré pískovně

16. prosince 2012 v 13:45 Naše aktivity
Každý rok se naše organizace zapojuje do programu Českého svazu ochránců přírody "Ochrana biodiverzity", podpořeného Ministerstvem životního prostředí ČR. Letos jsme se rozhodli pomoci obyvatelům jedné již téměř zazemněné tůnky ve staré pískovně.
Proč vlastně pečovat o malé vodní plochy? Zvláště v Poodří je přece žab a jiné vodní žoužele tolik, že z jejich nočních " koncertů" nejednoho návštěvníka nebo rybáře octne-li se v blízkosti větších vodních ploch zvláště v letním období rozbolí i hlava.
Scénář je však pořád stejný. Malé tůnky a jiné drobné vodní plochy jsou i dnes zaváženy odpadem a tak často při zkrášování obcí a jejich okolí v rámci různých stavebních či rekultivačních úprav naděláme více škody než užitku. K zazemnování túnek dochází také přirozeně, kdy vodní plošku obrostou stromy a z nich padající větve a listí tyto postupně zanášejí.
Vhodné není i příliš velké zastínění vodní hladiny, nebot některé druhy obojživelníků potřebují alespon čast plochy osluněnou.

Průzkum místa

Průzkum ve staré pískovně jsme provedli na jaře (duben, květen) kdy bylo v tůni zjištěno větší množství žab (skokan hnědý, ropucha, kunˇka) a později jejich nakladená vajíčka. Vlivem obrovských veder, která letos začala již v první polovině května však došlo k výraznému vysychání vodní plochy a zda došlo k úspěšnému vývoji žab se nám nepodařilo zjistit.
Plocha však byla doslova překryta již léty nečištěnými napadanými větvemi a množstvím odpadu (kov, igelity, penumatiky apod.).

Vyčištění nádrže a jejich břehů

Tyto práce jsme provedli v druhé polovině srpna a začátkem září. V této době totiž takovéto zásahy nejméně ohrožují obyvatele tůněk. Do úklidu se zapojili členové dvou občanských sdružení (ČSOP A Bayerův odkaz), pomáhali také Mopíci (Mladí ochránci přírody) z Blahutovic i hosté z Brna (rodiny s dětmi), kteří trávili prázdniny v naší turistické ubytovně komunitního centra. V té době šlo již jen o louži tolik vody ubylo. Místo i okolí bylo zbaveno odpadů, větví a byly vyřezány dřeviny příliš stínící hladinu.

Význam a pokračování projektu

Vyčištěná a prosluněná vodní plocha zbavena odpadu přispěje k rozmnožování obojživelníků a jejich přežívání v krajině. Pravidelně také hodláme tůnku. kontrolovat.
Proto, že toto místo by potřebovalo trvalejší ochranu, zjistili jsme si vlastníky parcel a budeme s nimi jednat o svěření péče o starou pískovnu našemu pozemkovému spolku Domov. Podařilo se nám také zapojit do projektu dospělé děti a mládež a to i z řad "neochranářů". Poděkování patří všem, kteří pomohli tento projekt uskutečnit.
Pokud Vás napadlo, že víte o podobném místě a chtěli by jste jeho stav změnit k lepšímu obratˇte se na nás poradíme Vám jak na to. Uvítáme také informace o nebezpečných místech (silnice), které musí obojživelníci překonávat v době jejich každoročních tahů k vodním plochám a kde při současném rozvoji automobilismu dochází k jejich značným úbytkům.

Výstavba ptačí pozorovatelny v Blahutovicích

16. prosince 2012 v 13:44 Naše aktivity
Český svaz ochránců přírody dnes v rámci projektu RWE Transgas Net. Blíž přírodě, otevřel veřejnosti další z řady přírodně cenných lokalit, o které pečuje v regionech ČR. Jde o ptačí pozorovatelnu, která je součástí informačně naučné stezky v Blahutovicích, vesnice na okraji Regionu Poodří. Návštěvníci se jejím prostřednictvím mohou seznámit s historií i přírodními zajímavostmi obce, která byla v minulosti spíše známá jako lokalita pro výstavbu jaderné elektrárny a jejíž rozvoj byl proto z tohoto důvodu na dlouhá léta zastaven.

Stavební uzávěra je však dnes již minulostí a na Blahutovicích je to znát. Jedním z několika projektů, které byly v obci realizovány je informačně naučná stezka upozorňující na přírodní a kulturní zajímavosti vesnice a jejího okolí.

Trasa má pět zastavení a dostanete se s ní nejen k obnoveným kapličkám a božím mukám ale také k prameni Rynka do staré pískovny či k rybníku.

Právě u rybníka se podařilo stezku doplnit o objekt ptačí pozorovatelny, který má sloužit nejen návštěvníkům této lokality ale také dětem z okolních škol, které stezku navštěvují v rámci svých školních projektů environmentální výchovy.

Jde o obtočný rybník na Lučickém potoce, který je podle zákona o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem. Na jeho okrajích postupně vznikla mokřadní společenstva, obývaná zajímavými druhy živočichů.

Z řady živočišných druhů, které se tady vyskytují, je možno uvést například chráněné skokany zelené, rosničku zelenou a užovku obojkovou. Z pozorovatelny lze na rybníku sledovat ledňáčka říčního, volavku popelavou a kachny, které zde zalétávají z okolních vodních toků a rybníků. Druhově nejpočetnější je hmyz vázaný na stojaté vody a spolu s ním i společenstva mokřadních a vodních rostlin, z nichž jmenujme jen některé zástupce jako jsou kosatec žlutý, žabník jitrocelový, šípatka vodní a hvězdoše.

O rybník pečuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR společně s místními ochránci přírody a rybáři. Společně s místními partnery je připravován projekt revitalizace lokality tak, aby byla v ještě větší míře podpořena biodiverzita tohoto zajímavého místa.

Projekt RWE Transgas Net. Blíž přírodě. je realizován ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net. Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

Bližší informace:
Zuzana Sýkorová
Kancelář ústřední výkonné rady ČSOP
tel.: 731 760 872
e-mail: csop@ecn.cz
Lumír Kuchařík
Základní organizace ČSOP Jeseník nad Odrou
tel.: + 420 603 845 216
e-mail: kucharik.lumir@seznam.cz

ČSOP ZO 70/05 JESENÍK NAD ODROU

16. prosince 2012 v 13:42 ČSOP Jeseník nad Odrou
Český svaz ochránců přírody základní organizace 70/05 Jeseník nad Odrou jsme založili v roce 1994. Důvodem bylo formální zaregistrování aktivit oddílu dětí které se s několika vedoucími scházely na pravidelných schůzkách a také snaha ovlivnit aktivity obce v oblasti životního prostředí a ochrany přírody.
Dnes máme v organizaci šestnáct dospělých členů a dětský oddíl, který navštěvuje cca 25 dětí.
Jejich činnost je pestrá a děti se v nich rozhodně nenudí.
Aktivity dospělých členů nejsou o nic méně zajímavé. Projekty na ochranu biodiverzity, úpravy veřejných prostranství, pozemkový spolek a řada jiných.
Máme také svůj vlastní sad a jsme kolektivním členem dalšího občanského sdružení, které probouzí jeden starý dům. Sdružení se jmenuje Bayerův odkaz a ten dům je bývalý klášter v Blahutovicích. Jde o projekt komunitního centra, které kromě toho, že podporuje místní i širší komunitu řadou malých projektů (řemeslné dílny, divadlo, obyčeje a tradice, sociální program) nabízí také levné turistické ubytování ve venkovském stylu.
Dalo by se toho napsat ještě mnohem víc ale lepší bude zakončit naše představení jedním citátem našeho kamaráda.
"Chceš-li být šťastný jeden den, zabij prase!
Chceš-li být šťastný jeden rok, ožeň se!
Chceš-li být šťastný celý život, staň se ochráncem přírody!"
Nevěříte? Tak to zkuste!

Parcela Farská zahrada - k.ú. Jeseník nad Odrou

16. prosince 2012 v 13:40 Pozemky PS Domov
Jde o jednu z posledních vysokokmenných selských zahrad v Jeseníku nad Odrou která je ve vlastnictví místní farnosti. Na výměře která je téměř půl hektaru velká se nachází asi deset až patnáct druhů původních krajinných ovocných odrůd. Jde o jádroviny i peckoviny.

Rok 2002 - smlouva s vlastníkem o dlouhodobém pronájmu, úklid zahrady.
Dlouhodobý cíl - průzkum a pomologické určení odrůd ovoce, revitalizace starých dřevin, vykácení přestárlých stromů, dosazení vysokokmenů původních odrůd, 1x ročně sečení lehkou mechanizací, spásání zahrady ovcemi, ochrana krajinného rázu a využití zahrady pro ekologickou výchovu

Parcela Stará pískovna - k.ú. Hůrka

16. prosince 2012 v 13:40 Pozemky PS Domov
Pozemek ve vlastnictví obce - v roce 1999 zde byla provedena z prostředků SFŽP a obce rozsáhlá rekultivace této pískovny která sloužila jako skládka komunálního odpadu. Je zde výskyt rostlinných a živočišných druhů vázaných na písčité půdy.
Rok 2002 - smlouva s vlastníkem pozemku o dlouhodobém pronájmu.
Dlouhodobý cíl - péče o vysazené dřeviny, udržení krajinného rázu a biodiverzity lokality. Její průzkum. Ukončení činnosti skupin i jednotlivců kteří toto území mají za nelegální střelnici. Jednání s okolními vlastníky o možnostech jejich zapojení do aktivit pozemkového spolku Domov.

Část parcely mez v Blahutovicích - k.ú. Blahutovice

16. prosince 2012 v 13:39 Pozemky PS Domov
Pozemek ve vlastnictví pana Machače z Blahutovic. Jde o mez a zbytek úvozové cesty, která byla rozorána. Zbylo na ní několik šípkových keřů.
Rok 2003 - uzavření dobrovolné dohody s vlastníkem na podporu ochrany přírody a krajiny.
Dlouhodobý cíl - osázení meze keři a dřevinami místních druhů, návrat zeleně do intenzivně zemědělsky využívané krajiny, péče o výsadbu.

Parcela Panská alej - k.ú. Jeseník nad Odrou

16. prosince 2012 v 13:39 Pozemky PS Domov
Pozemek ve vlastnictví obce - polní cesta. od roku 1999 probíhá vysazování rozvolněné aleje na této parcele. V této lokalitě je rovněž výskyt koroptve polní. Vyskytuje se zde také mnoho cenných rostlin a živočichů.
Rok 2002 - smlouva o dlouhodobém pronájmu s vlastníkem. Péče o vysazené dřeviny.
Dlouhodobý cíl - pečovat o tento pozemek tak aby byl udržen jeho krajinný ráz a jeho biodiverzita. Průzkum lokality. Postupně opravit polní cestu pro místní turistiku, výsadba biokoridoru z dřevin místních druhů.Geodetické vytýčení parcely v terénu.

Parcela Mokřad u Polouveských rybníků - k.ú. Polouvsí

16. prosince 2012 v 13:38 Pozemky PS Domov
Pozemek ve vlastnictví obce - mokřad pod hrází dolního rybníka v Polouvsí. V lokalitě hnízdí moták pochop. Vyskytuje se zde řada rostlinných a živočišných druhů vázaná na tento typický biotop.
Rok 2002 - smlouva s vlastníkem o dlouhodobém pronájmu.
Dlouhodobý cíl - ochrana biodiverzity ve spolupráci s vlastníky okolních pozemků. Průzkum lokality. Geodetické vytýčení parcely v terénu.

Parcela nivní loučka u hrabětického potoka - k.ú. Vražné u Oder

16. prosince 2012 v 13:38 Pozemky PS Domov
Pozemek ve vlastnictví státu a spravuje ho Pozemkový fond České republiky. Český svaz ochránců přírody již pátým rokem o tuto hodnotnou louku s přirozenou skladbou rostlin pečuje. Teprve letos však došlo k uzavření nájemní smlouvy. Je to louka v nivě potoka z části zastíněná břehovým porostem na které rostou rostliny pro tyto lokality typické. Sasanky, orseje, prvosenky jarní a jiné.
Rok 2003 - smlouva s vlastníkem o pronájmu na dobu neurčitou.
Dlouhodobý cíl - ochrana biodiverzity s důrazem na zachování původních nivních společenstev rostlin, průzkum lokality, 1x ročně ruční sečení s využitím sena ke zkrmení hospodářskými zvířaty nebo zvěří, propojení lokality s biokoridorem vznikajícím výsadbou dřevin v Panské aleji. Zachování a údržba Ledové studánky.

Parcela Minarčíkova louka - k.ú. Jeseník nad Odrou

16. prosince 2012 v 13:37 Pozemky PS Domov
Pozemek ve vlastnictví manželů Minarčíkových z Jeseníku nad Odrou. Český svaz ochránců přírody již druhým rokem o tuto hodnotnou louku s přirozenou skladbou rostlin pečuje po dohodě s majiteli. Je zde využíváno Programu péče o krajinu který administruje pro toto území CHKO Poodří. Jde o zachovalou nikdy nehnojenou ani chemicky ošetřovanou louku s velkým výskytem blanokřídlého hmyzu.
Rok 2002 - smlouva s vlastníkem o dlouhodobém pronájmu.
Dlouhodobý cíl - ochrana biodiverzity, průzkum lokality, 1x nebo 2x ročně sečení lehkou mechanizací, dohodnout ve spolupráci s CHKO Poodří možnost spásaní ovcemi, ve spolupráci s Lesy ČR vyčistit systém mel. příkopů a kanálů v sousedním lužním lese, dosadit dřeviny na straně k polím.